Ogólne warunki sprzedaży

1. Przepisy ogólne

a) Określenie Sprzedawca w zakresie objętym niniejszymi Warunkami Sprzedaży oznacza Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna.

b) Zgoda kupującego na warunki sprzedaży podane poniżej zostaje ostatecznie domniemana przy braku jego pisemnego sprzeciwu w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia zamówienia lub przyjęcia przez Kupującego całości lub części zamówionego towaru. Za zgodę na niniejsze Warunki Sprzedaży uznaje się również podpis Kupującego na fakturze Vat  za zakupiony u sprzedawcy towar.

c) Za skuteczne powiadomienie Kupującego o Warunkach Sprzedaży Sprzedawcy oraz wyrażenie zgody na te warunki, uznaje się jednorazowe zajście któregokolwiek ze zdarzeń, o których mowa w punkcie 1b). W związku z tym domniema się zgodę  Kupującego na Warunki Sprzedaży dla wszystkich następnych zleceń złożonych przez Kupującego Sprzedawcy.

d) Warunki Sprzedaży zastępują jakiekolwiek inne wcześniejsze warunki zamieszczone w katalogach reklamowych Sprzedawcy lub gdziekolwiek indziej.

e) Warunki Sprzedaży mogą zostać zmienione tylko i wyłącznie na mocy porozumienia zawartego na piśmie pod rygorem nieważności, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

f) Zamówienie może być składane przez zamawiającego ustnie lub pisemnie

g) Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Matodlew, a brak odpowiedzi nie oznacza przyjęcia do realizacji

h) Za zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym uznaje się pisemne potwierdzenie zamówienia przez Matodlew

i)W każdym przypadku Sprzedający ma prawo zażądać wpłacenia zaliczki. Zaliczka jest rozliczana przy odbiorze towaru zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Kupującego zostaje przez Matodlew zatrzymana tytułem pokrycia kosztów poniesionych na realizację zamówienia

j) Zwroty towarów przez Kupującego mogą być realizowane jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego

k) Zwrócone towary nie mogą być uszkodzone i muszą być w oryginalnych opakowaniach, a koszty transportu zwracanych towarów oraz ryzyko uszkodzenia ponosi zwracający towar

2. Płatność i Ceny

a) Płatności należy dokonać tak, aby uznanie rachunku bankowego Sprzedawcy nastąpiło przed lub w ostatnim dniu terminu płatności pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Termin ten każdorazowo widnieć będzie na fakturze VAT stanowiącej potwierdzenie zawarcia umowy.

b) W przypadku nie wywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty, płatności dotyczące wszystkich sprzedanych Kupującemu towarów, a przez niego nieopłaconych, staja się natychmiast wymagalne i od tej daty Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od tychże płatności.

c) Wszelkie wpłaty w pierwszej kolejności zaspokajają należne Sprzedawcy odsetki.

d) Warunkiem ewentualnego przyznania rabatu jest całkowite uregulowanie pozostałych do zapłaty – wymagalnych należności.

e) Jeżeli nie było innych ustaleń, towar jest fakturowany po cenach aktualnie obowiązujących w Matodlew

f) Ceny towarów są cenami umownymi i jeżeli nie było innych ustaleń, Matodlew zastrzega sobie prawo zmiany cen

g) Wniesienie reklamacji nie zwalnia kupującego z obowiązku zapłacenia za towar w ustalonym terminie

3. Dostawa

a) Dostawa zakupionych przez Kupującego towarów nie jest obowiązkiem Sprzedawcy i nie wynika z zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

b) Sprzedawca może przyjąć na siebie obowiązek dostawy towaru, po pisemnym zgłoszeniu przez Kupującego zapotrzebowania na dostawę zakupionych towarów.

c) Dostawa odbywa się na koszt Kupującego, chyba że umowa zawarta pomiędzy stronami przewiduje w tym względzie odmienne regulacje.

d) Jakikolwiek czas dostawy podany lub przyjęty przez Sprzedawcę winien być traktowany jako przybliżony i Sprzedawca nie godzi się na żadne umowne zobowiązania odnośnie czasu lub daty dostawy.

e) W przypadku dostawy towaru partiami, każda dostawa powinna być przedmiotem osobnej umowy sprzedaży (zamówienia), a jakiekolwiek zaniedbania ze strony Sprzedawcy związane z taką pojedynczą dostawą nie będą upoważniać Kupującego do odstąpienia od jakiekolwiek umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, lub też przyjęcia pozostałych partii towaru, które mają być dostarczone.

f) Jeżeli kupujący z jakiegokolwiek powodu nie może przyjąć dostawy realizowanej przez Sprzedawcę w czasie kiedy towar jest w terminie gotowy, Sprzedawca może przechować towar, jeżeli pozwala na to stan jego magazynów, do czasu nowego terminu dostawy. Kupujący w tym przypadku będzie zobowiązany względem sprzedawcy do zwrotu kosztów przechowania towaru, jego przeładunku oraz kolejnego transportu. Opłaty te stanowić będą dodatek , który nie zastępuje innych opłat  i ewentualnych odszkodowań, którymi Kupujący może zostać obciążony w przypadku zaistnienia szkody po stronie Sprzedawcy, będącej wynikiem zaniedbania Kupującego w odebraniu towaru.

g) Wszelki ryzyko związane z towarem przechodzi na Kupującego w chwili dostawy towaru w uzgodnionym miejscu dostawy. W przypadku zaistnienia sytuacji o jakiej mowa w punkcie 3f), ryzyko przechodzi na Kupującego w chwili, kiedy towar jest w terminie gotowy do dostawy.

h) W przypadku nie wywiązania się przez Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty, wszelkie, ustalone pomiędzy stronami terminy dostaw, przestają obowiązywać. W tym przypadku Sprzedawca może uzależnić dostawę od spłaty całości zadłużenia przez Kupującego.

4. Transport

a) W przypadku realizacji dostawy przez Sprzedawcę, zastrzega on sobie prawo wybory formy transportu i sposobu jego wysyłki.

b) Matodlew nie odpowiada za straty, szkody lub koszty (pośrednie i bezpośrednie) wynikające  z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem spedytora

c) Transport uznawany jest za zakończony w chwili, gdy towar będzie gotowy do rozładunku w miejscu dostawy. Całkowitą odpowiedzialność za rozładunek towaru ponosi Kupujący.

d) Kupujący ma obowiązek zbadać towar natychmiast po jego otrzymaniu na zgodność asortymentu dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest skontrolować w szczególności stan przesyłki oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także natychmiast zgłosić przewoźnikowi i Matodlew w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia  w tym zakresie

e) Dokonanie przez Kupującego odbioru bez jego zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń bezzwłocznie po zbadaniu towaru będzie uważane za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

f) Wszelkie roszczenia dotyczące zakupionego towaru powinny być składane pisemnie w czasie nie dłuższym niż 3 dni od dostawy. Po upływie tego terminu Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Matodlew poza roszczeniami wynikającymi z udzielonej gwarancji jakościowej

5. Opakowania

a) Palety, kontenery i wszelkie opakowania zwrotne są własnością Sprzedawcy.

b) Kupujący zobowiązany jest do zwrotu urządzeń określonych w punkcie 5a) nie później niż w terminie 30 dni od daty dostawy towaru.

c) W przypadku przekroczenia wyżej określonego terminu Kupujący zwróci Sprzedawcy wartość rynkową tych urządzeń  z daty dostawy. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę, wysłanej na adres Kupującego.

d) Nie dopuszczalny jest zwrot opakowań zawierających resztki substancji ponad przeciętną miarę, wynikającą z działania urządzeń służących do wprowadzania substancji w obieg produkcyjny, jak również zwrot opakowań zawierających jakiekolwiek substancje, które nie zostały zakupione u Sprzedawcy.

e) W przypadku gdy zwracane opakowanie zawiera resztki substancji większej ilości niż przewidywana w ustępie poprzedzającym lub też resztki te nie pochodzą z towaru zakupionego u Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami analizy resztek substancji oraz ich utylizacji.

6. Towar wadliwy

a) Jeżeli Kupujący uzna, że dostarczony towar jest wadliwy musi powiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty dostawy. W przypadku prawidłowego powiadomienia Sprzedawcy, gdy uzna on reklamowany towar za wadliwy zostanie on wg uznania Sprzedawcy wymieniony bądź nastąpi zwrot zapłaty za towar – jeżeli takowa już nastąpiła.

b) Za wadliwy może zostać uznany towar w przypadku, gdy wyniki badań jego próbek potwierdza, że parametry określone w tych badaniach są różne od parametrów tego samego typu i rodzaju towaru, przewidzianego w certyfikatach jakości.

c) Towarem wadliwym jest towar, który przed datą sprzedaży, uległ przeterminowaniu.

d) W przypadku wystąpienia wady, za którą, na zasadach powyższych, odpowiedzialny jest Sprzedawca, obowiązki Sprzedawcy ograniczają się wyłącznie do zwrotu zapłaty lub bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty związane z zaistniała okolicznością (np. dodatkowe roboczogodziny itp.). Żadne, wynikłe z tego roszczenia Kupującego lub osób trzecich, nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte.

e) W przypadku niewłaściwego korzystania z towaru (tzn. niezgodnego z profesjonalnymi normami, instrukcjami Sprzedawcy, a zwłaszcza z informacją techniczną oraz tzw. Kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej) nie będą uznane jakiekolwiek roszczenia dotyczące towaru.

7. Siła wyższa

a) Jeżeli wykonanie umowy lub jakiegokolwiek zobowiązania z niej wynikającego jest uniemożliwione przez siłę wyższą, Sprzedawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Sprzedawca zobowiązuje się do kontynuowania realizacji umowy w chwili ustania owej przyczyny lub przyczyn.

b)Termin „Siła wyższa” obejmuje w szczególności: wypadki losowe, strajki, pożary, wypadki drogowe, burze, powodzie, wybuchy, wojny i inne okoliczności będące poza kontrolą sprzedawcy.

8. Rozwiązanie umowy

Jeżeli Kupujący nie wywiązuje się z płatności wobec Sprzedawcy terminów i warunków umowy, lub też jest w stanie zagrożenia upadłością, likwidacją czy też zajęciem mienia ponad przeciętną miarę, lub też staje się niewypłacalny, Sprzedawca (bez naruszenia praw wynikających lub mogących wyniknąć z przepisów regulujących powyższe okoliczności tj. np. prawo upadłościowe lub układowe) zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zażądania zapłaty wszelkich roszczeń wynikających z zawartych z Kupującymi umów, wstrzymania realizacji złożonych przez Kupującego zamówień oraz odstąpienia od zawartych z Kupującym umów.

9. Postanowienia końcowe

a) Każda umowa lub zamówienie związane z niniejszymi Warunkami Sprzedaży dotyczy Sprzedawcy i Kupującego i nie może być przenoszona przez Kupującego, bez pisemnego zezwolenia Sprzedawcy na osoby trzecie.

b) Wszelkie zaistniałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym spory związane z zawartymi pomiędzy nimi umowami Sprzedaży, strony oddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwemu Sądowi w Lublinie.

Copyright © Matodlew Lublin 2019