Komunikat dotyczący RODO

           
Szanowni Państwo,

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) chcielibyśmy Państwa poinformować, że Wasze dane osobowe znajdują się w naszej bazie  i przetwarzamy je jako Administrator.

Z przyjemnością informujemy, że Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna (dalej Matodlew) jest gotowa do realizacji obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO. Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Wasze dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Poniżej przekazujemy niezbędne informacje, z których dowiedzą się Państwo,  w jaki sposób przetwarzamy Wasze dane osobowe oraz jakie macie związane z tym prawa.

           

W ramach współpracy ze swoimi Kontrahentami, Matodlew jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe:

 1. Kontrahentów (dotyczy kontrahentów będących osobami fizycznymi)
 2. Pracowników i współpracowników Kontrahentów zgłoszonych jako osoby do kontaktów

Wykonując obowiązek opisany w art. 13 RODO, w załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych”, której adresatem są Kontrahenci, będący osobami fizycznymi.

Ponadto, z uwagi na fakt, że dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu z Matodlew nie są pozyskiwane od tych osób, w załączeniu przesyłamy „Informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla pracowników i współpracowników kontrahentów”, której treść odpowiada wymogom informacyjnym nakładanym na administratora danych osobowych na podstawie art. 14 RODO.

           

Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonej Informacji wszystkim osobom, które są osobami do kontaktu w relacjach z Matodlew, a także o przekazywanie tej Informacji w przyszłości osobom, które będą zgłaszane do Matodlew w celach kontaktu z Państwem.

           

W przypadku pytań dotyczących niniejszego pisma i jego załączników, a także w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych przez Matodlew prosimy o kontakt pod adresem e‑mail: julia.matodlew@wp.pl Przesyłając zapytanie prosimy o podanie w tytule e-maila Państwa NIP, który pozwoli nam na zidentyfikowanie osoby pytającej. Podanie numeru NIP jest warunkiem koniecznym do uzyskania odpowiedzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna, Dąbrowica 140 R, 21-008 Tomaszowice NIP: 713-310-15-60, REGON 382280911
Dane kontaktowe: julia.matodlew@wp.pl zwana dalej „Administratorem”;

 1. Administrator prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych – kontakt: julia.matodlew@wp.pl, 81 502 00 56
 3. Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał w procesie prowadzenia przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanej zgody i będą one przetwarzane w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa i mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym Administratora lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do czasu skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania obowiązków nałożonych przez przepisy prawa; w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 9. Miejscem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest siedziba Administratora podana powyżej.
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
           

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (dalej „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”; „RODO”)

           

Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna, Dąbrowica 140 R, 21-008 Tomaszowice jako Administrator danych osobowych (ADO) Kontrahentów będących osobami fizycznymi, podaje tej osobie następujące informacje:

 1. Dane dotyczące Administratora:
  Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna
  Dąbrowica 140 R, 21-008 Tomaszowice
  NIP: 713-310-15-60, REGON 382280911
  Dane kontaktowe: julia.matodlew@wp.pl
 2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawierania i wykonywania umów w zakresie działalności Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest:
   1. dla celu marketingu,
   2. w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
   3. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
   4. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju produktów i usług, tworzenie modeli statystycznych.
 3. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są:
  1. podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową,
  3. podmioty świadczące usługi agencyjne lub pośrednictwa sprzedaży.
 4. Wszelkie transfery Pani/a danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 6. Przysługuje Pani/u, w odniesieniu do Pani/a danych osobowych, prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
  7. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania Umowy.
 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

  Uprzejmie prosimy o przekazanie załączonej Informacji wszystkim osobom, które są osobami do kontaktu w relacjach z Matodlew, a także o przekazywanie tej Informacji w przyszłości osobom, które będą zgłaszane do Matodlew w celach kontaktu z Państwem.

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (dalej „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”)

  Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna, Dąbrowica 140 R, 21-008 Tomaszowice jako Administrator danych osobowych (ADO) osób kontaktowych po stronie Urzędów/Jednostek/Instytucji, podaje tej osobie następujące informacje:

  1. Dane dotyczące Administratora:
   Matodlew Ryszard Świercz Spółka Jawna, Dąbrowica 140 R, 21-008 Tomaszowice
   NIP: 713-310-15-60, REGON 382280911
   Dane kontaktowe: julia.matodlew@wp.pl
  2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   1. bieżącej komunikacji w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora w jego prawnie uzasadnionym interesie polegającym na konieczności komunikowania się z personelem Kontrahenta podczas realizacji Umowy,
   2. wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest:
    1. dla celu marketingu produktów i usług Administratora,
    2. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
  3. Przedmiotem przetwarzania danych osobowych są:
   Imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa pracodawcy.
  4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są:
   1. podmioty wspierające operacyjne wykonywanie Umowy, takie jak: obsługa techniczna, obsługa faktur, podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską i spedycyjną,
   2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową,
   3. podmioty świadczące usługi agencyjne lub pośrednictwa sprzedaży.
  5. Wszelkie transfery Pani/a danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń przez Administratora, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów oraz jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
  7. Przysługuje Pani/u, w odniesieniu do Pani/a danych osobowych, prawo do:
   1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
   2. żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
   3. żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
   5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   6. żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
   7. wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
  8. Pani/a dane osobowe zostały pozyskane od Kontrahenta w związku z realizacją Umowy.

Copyright © Matodlew Lublin 2019